Imprint

Address
Barbara Fulda
TU Chemnitz – Institut für Soziologie
Thüringer Weg 9
09111 Chemnitz
Germany

E-Mail barbara.fulda@soziologie.tu-chemnitz.de

Responsible according to § 10 paragraph 3 MDStV:
Barbara Fulda (Address see above)